YEAR 2016

CONTRACTS AND AGREEMENTS SIGNED

 • IMAN CORPORATION, S.A.: Contracte de serveis d’atenció al taulell de residència del Centre durant els mesos de gener a abril de 2016.
 • ALEXANDER B.R.: Contracte d’arrendament de serveis per el desenvolupament de tasques de suport en el registre i seguiment de factures al Departament d’Administració del Centre.
 • MARCELA G.G.: Contracte d’arrendament de serveis consistents en l’assessorament fiscal i comptable al Departament d’Administració del Centre.
 • JUAN MANUEL G.A.: Contracte d’arrendament de serveis per el subministrament de materials d’obra necessaris per a les tasques de reparació, conservació i manteniment del Centre.
 • MANUEL M.M.: Contracte de serveis de paleteria del Centre.
 • CIRE, CENTRE D’INICITATIVES PER A LA REINSERCIÓ: Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de bugaderia del Centre durant l’any 2016.
 • INTEGRACIO DE PERSONES EN RISC D’EXCLUSIO SOCIAL (IPRES): Contracte menor de serveis per a l’atenció de la recepció del mòdul i substitucions de dies festius i vacances.
 • MILLENNIALS STRATEGY MARKETING, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per el rodatge del video promocional d’Actimel.
 • MEDIA BASE SPORTS: Acord de cessió d’ús de localització del rodatge publicitari Renault-Mireia B.
 • R.F.E.PATINAJE: Addenda econòmica al conveni de col·laboració corresponent a l’ús de les instal·lacions i prestació de serveis durant l’any 2015.
 • ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA GIMBERNAT: Annex al conveni de col·laboració signat entre ambdues entitats per a la realització de pràctiques al Centre de les alumnes Georgina G. i Montserrat S.
 • ISS, FACILITY SERVICES, SAU: Acord de pròrroga d’una anualitat del contracte administratiu de serveis de neteja del Centre.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Acord per la realització de les proves físiques previstes a les diferents convocatòries de procesos selectius de provisió de llocs de treball de la Direcció General de Prevenció d’incendis i salvaments de la Generalitat.
 • FEDERACIO CATALANA DE PATINATGE: Addenda econòmica al conveni signat entre ambdues entitats per a fixar l’import de l’ús de les instal·lacions i prestació de serveis al Centre durant l’any 2015.
 • Sr. ILDEFONSO P. G.: Contracte de prestació de serveis per a confeccionar el Plec de Prescripcions Tècniques relatiu a la nova piscina de 50 metres x 33 metres i 2,20 metres de fondària i cobertura retràctil al Centre.
 • EXCELVIT WELLNESS, S.L.: Addenda al conveni de col·laboració signat entre ambdues entitats per a fixar els termes en matèria d’imatge i representació dels productes EXCELVIT.
 • CIRE, CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ: Addenda econòmica a l’encàrrec formulat pel CAR al 2014 i prorrogat pel 2015 del servei de bugaderia del Centre.
 • UAB, UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA: Conveni específic de pràctiques d’una estudiant de grau en Periodisme al Departament de Comunicació del Centre.
 • Sr. ALBERT B.I Z.: Contracte d’arrendament de serveis per donar suport al Departament de logística del Centre.
 • FUELGRAFICS, S.L.U: Contracte de serveis per a l’elaboració d’una proposta de restyling de la marca CAR.
 • INEFC: Acord específic en relació amb el conveni de cooperació educativa signat entre ambdues entitats el 2 de juliol de 2013 dels alumnes Irene C.G. i Albert C.G.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament de T&I del Centre de l’alumne Yesika L.P.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament de T&I del Centre de l’alumne Ganna G. S.
 • OPEN CAMP, S.L.: Conveni marc de col·laboració consistent en la integració del CAR com a Sport Research Partner en el “Projecte Open Camp Europe”.
 • SP ACTIVA: Condicions particulars del servei aliè de prevenció de riscos laborals 2015-2016 del Centre.
 • LABORATORIOS VIÑAS, S.A.: Conveni de col·laboració per a la realització d’uns cursos formatius dirigits a professionals del sector farmacèutic (dos cursos presencials i un curs online).
 • CENTRE ESPORTIU SOSTENIBLE 2508 SLU: Conveni marc per a la col·laboració en el Projecte consistent en l’assessorament del CAR a CES 2508 en la preparació de la licitació del concurs relatiu a la promoció de l’entrenament esportiu en alçada mitjançant la creació d’un Centre d’alt rendiment esportiu especialitzat en ciclisme.
 • BCN SKIES PRODUCTIONS, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització d’una sessió fotogràfica de “Decathlon”.
 • COPLEFC: Annex al conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a la preparació física dels esportistes ARC (mesos gener a juny 2016).
 • COPLEFC: Annex al conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a la preparació física del cos del Grup Especial d’Intervenció (GEI) al Centre.
 • GoPro: Acord de cessió d’ús de localització per una sessió fotogràfica i filmació amb Ona C.
  SERHS FOOD AREA, S.L.: Addenda al contracte de dipòsit de màquines de vending del Centre.
 • NHK, NIPON HOSO HYOKAI TV JAPAN: Acord de cessió d’ús de localització per la filmació d’un documental amb Ona C.
 • Paula Ch. O.: Contracte d’arrendament de serveis per donar suport a la residència del Centre.
 • EUSES, ESCOLA UNIVERSITARIA DE LA SALUT I L’ESPORT TERRES DE L’EBRE, S.L. Conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i acord de cooperació educativa específica per a la realització de pràctiques de l’alumne Carlos G.L. al Departament de Fisioteràpia del Centre.
 • IPRES CET: Pròrroga del contracte menor relatiu al servei de recepció i substitucions de dies festius i vacances del taulell del mòdul del Centre.
 • INEFC: Acord específic al conveni de col·laboració signat entre el CAR i l’INEFC de data 2 de juliol de 2013, per a la realització de pràctiques de l’alumne Andrés S.P.
 • INSTITUT CATALA DE TERÀPIA REGENERATIVA DE L’APARELL LOCOMOTOR (Incteral): Conveni marc de col·laboració per el tractament d’esportistes del CAR amb teràpia regenerativa amb cèl·lules mares.
 • FOOTE, CONE BELDING SPAIN, S.L.: Acord de cessió d’us de localització per el rodatge del video corporatiu MAD-F.C.B. Gemma M.
 • MIQUEL ANGEL C.: Contracte d’arrendament de serveis com a profesional fisioterapeuta i osteòpata al Departament de Fisioteràpia del CAR.
 • SMILE AUDIOVISUAL SERVICES, S.L.: Acord de cessió de localització per el rodatge de l’espot publicitari “Dove”.
 • IMAN CORPORATION, S.A.: Pròrroga del contracte menor per a la cobertura del servei del taulell de residència del CAR durant els mesos de maig i juny.
 • NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.: Conveni de col·laboració dins del Programa “CAR’SPEAKERS”.
 • IMPALA: Contracte de servei de manteniment de l’equipament informàtic del CAR.
 • SOC, SERVEI D’OCUPACIO DE CATALUNYA: Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament d’Administració del CAR de Nayerlin A. D.
 • ISM, INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS, S.L.: Contracte administratiu per a l’execució del servei de recepció del mòdul del Centre.
 • MH INDUSTRIAS, S.L.U: Contracte d’obres de reparació i substitució de la deshumectadora de la piscina de sincronitzada del mòdul del CAR.
 • SOC, SERVEI D’OCUPACIO DE CATALUNYA (DEPARTAMENT EMPRESA I OCUPACIO): Conveni amb l’entitat FEMAREC per una visita al Centre de nois amb risc d’exclusió social.
 • La Sardina Producciones, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització.
 • CDC, Convergència Democràtica de Catalunya: Acord de cessió d’espai per un acte de campanya.
 • ESC SERVICIOS GENERALES, SLU: Contracte administratiu de serveis auxiliars per al control d’accés a les instal·lacions del CAR.
 • FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL: Protocol d’intencions per a l’establiment d’un règim de col·laboració per a usos d’instal·lacions i projecte d’instal·lació de gespa híbrida al camp de futbol i el seu acondicionament.
 • UCAM: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques de l’esportista Joel G.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT: Conveni de col·laboració per a la realització de practiques.
 • CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, GENERALITAT DE CATALUNYA I CAR: Conveni de col·laboració per activitat, infraestructures i equipament al CAR en l’exercici 2016.
 • UAB, Treball Campus: Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de Premsa del Centre de l’estudiant Laura P.
 • OMICRON PERSEI 8, S.L.: Acord cessió ús localització rodatge esport “Omicron”.
 • FEDERACION ESPAÑOLA DE PENTATLON MODERNO: Acord de reconeixement de deute i pagament a terminis entre la Federació i el CAR.
 • IMAN CORPORATION, S.A.: Contracte administratiu de serveis per a l’atenció del taulell de recepció de residencia del CAR.
 • MICFOOTBALL, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització de l’activitat “Test de producte Nike”.
 • SÁBADO MAD PRODUCTORA: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització del rodatge Powerade.
 • Playoffvision, S.L.: Acord de cessió d’ús d’instal·lacions per a la sessió de fotos Nike-Mireia B.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament T&I del CAR dels estudiants David D.J. i Carlos D.G.
 • FUNDACIO BANCÀRIA LA CAIXA: Conveni de col·laboració per a la implantació del programa “Cibercaixa: Quedem en sortir de classe”.
 • CLUB CATALUNYA TENNIS RESORT: Conveni de col·laboració per a l’us d’instal·lacions esportives i serveis del CAR per a la temporada 2016-2017.
 • COPLEFC: Annex al conveni de col·laboració per a la preparació física dels esportistes ARC (juliol-desembre 2016).
 • CLIPBOARD DATA PROMOTIONS, S.L.: Contracte d’obres de reparació del terra dels banys de les plantes segona, tercera i quarta de la residència 2 del CAR.
 • UAB: Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de premsa i comunicació de l’estudiant Laura P.
 • ESCUELA DE EMPRESA: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Servei de l’Atenció a l’Esportista del Centre de l’estudiant Xavier Ll. B.
 • EVERIS SPAIN, S.L.U: Contracte relatiu a l’encàrrec consistent en l’elaboració de l’Estudi de costos del Centre.
 • SPHERIUM BIOMED, S.L.: Contracte de serveis d’assistència clínica en el desenvolupament del Projecte relacionat amb el desenvolupament del “DOMS” per part del Departament de Fisiologia del Centre.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Segona Addenda económica al conveni de col·laboració per el curs 2015-2016.
 • HOLIDAY INN EXPRESS: Acord de col·laboració per a fixar les tarifes de l’anualitat 2017.
 • ESCUELA DE EMPRESA: Annex al conveni per a la realització de pràctiques al Servei d’Atenció a l’Esportista del Centre de l’estudiant Anna J.C.
 • SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS, S.L.: Contracte d’obres per a la reconstrucció del paviment de gespa artificial de l’anella de pista d’atletisme del CAR.
 • UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (FACULTAT DE CIENCIES DE LA SALUT DE MANRESA I DE LA UNIVERSITAT DE VIC): Conveni de cooperació educativa per a col·laborar en la formació d’estudiants.
 • ESCOLA UNIVERSITARIA D’INFERMERIA I FISIOTERAPIA GIMBERNAT: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes al Centre.
 • UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATOLICA DE CHILE: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques d’estudiants al Centre.
 • BIO-SENSING SOLUTIONS SL: Conveni marc de col·laboració per el desenvolupament de protocols d’anàlisi de moviments desenvolupats per Dycare.
 • DECATHLON ESPAÑA SAU: Conveni de col·laboració en el programa SECAR de suport de les empreses a l’esportista d’Alt Nivell i Alt Rendiment.
 • COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.: acord de pròrroga per una anualitat del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions del mòdul.
 • BORIS 45, S.A.: contracte administratiu de serveis d’explotació del menjador i de la cafeteria del Centre.
 • PRIMO INTERNATIONAL CONTENT, S.L.: acord de cessiço d’ús de localització per un rodatge de Levi’s.
 • PRO-INVERS GOMERCA, S.L.: contracte d’obres dels treballs d’impermeabilització de la coberta de cafeteria i dels passadissos de residencia.
 • CREPS DE MONTPELLIER: Addenda econòmica que estableix la tarifa aplicable durant la temporada 2016-2017.