Base de dades clíniques i de rendiment

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
Recollir, emmagatzemar i relacionar les dades biològiques, mecàniques i psicològiques, de tipus numèric o conceptual, de persones, especialment d’esportistes, en règim permanent, d’entrenament, en concentració o amb presència puntual al CAR, que siguin avaluats clínicament per determinar-ne el seu estat de salut, o se’ls avaluï el seu rendiment en entrenament o competició, amb els procediments i eines pròpies de les ciències i les disciplines de l’esport, a les instal•lacions del CAR o, fora d’aquestes instal•lacions, per professionals del CAR.

-Durant quant de temps conservarem les dades
Les dades relatives a l’expedient mèdic es conservaran durant un termini de 15 anys d’acord amb el termini que la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, estableix per a les històries clíniques.
La resta de les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment.

-A quins destinataris comunicarem les dades
Als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen d’acord amb les seves competències per a la gestió dels diferents serveis públics en matèria de salut i organització sanitària integrada amb vocació de servei públic.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.