Espai de la transparència

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

1. ORGANITZACIÓ. Organització institucional i administrativa

1.1. Estructura organitzativa i de funcionament

1.1.1 Organisme

1.1.2 Organigrama

1.1.3 Carta de serveis

1.1.4 Catàleg de serveis

1.1.5 Catàleg de procediments

1.2. Personal directiu

1.2.1 Relació de personal directiu i retribucions

1.2.2 Incompatibilitats, activitats, béns i interessos

Per garantir el deure d’imparcialitat dels alts càrrecs  i personal directiu al servei de la Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d’incompatibilitats que s’inspira en el principi de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.

Per afavorir la transparència de la seva actuació, els alts càrrecs i el personal directiu al servei de la Generalitat han de formular, en el moment del nomenament i del cessament en el seu càrrec, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, la declaració d’activitats i la declaració de béns patrimonials i d’interessos. El termini de presentació és de tres mesos a partir de la data del seu nomenament o cessament i d’un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

1.2.3 Codi de conducta del personal directiu

En el marc del Codi de conducta del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del Director del Centre d’Alt Rendiment.

1.3 Personal de l’Administració

1.3.1 Dades d’ocupació pública

1.3.2 Relació de llocs de treball

1.3.3 Retribucions, indemnitzacions i dietes

1.3.4 Codi d’ètica, bon govern i bones pràctiques del CAR

1.4. Convocatòries de personal: accés i resolució

1.4.1 Convocatòries personal laboral

1.4.2 Resultats de la selecció de les ofertes de treball

 • Oferta PRE0159-21   Tècnic/a Superior al Departament de Fisiologia i Nutrició de la Unitat de Ciències, Medicina i Tecnologia del CAR.    Candidat Seleccionat: Lucas Gómez Chereguini
 • Oferta PRE0196-21 Tècnic/a Superior al Departament de Biomecànica del CAR. Candidata Seleccionada: Marta Picazo Cot
 • Oferta PRE246-21 Tècnic/a Mitjà/ana al Departament de Fisioteràpia del CAR. Candidat Seleccionat: Sergi Egea Manresa
 • Oferta PRE 214-21  Tècnic/a Superior a la Unitat d’Esports del CAR.  Candidata Seleccionada: Meritxell Bujons Camprubí

1.5. Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical

 • Comitè d’empresa
 • Nombre i cost d’alliberats sindicals

 2. ECONOMIA I FINANCES. Gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

2.1. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2.1.1 Pressupost aprovat 2017

2.1.2 Pressupost aprovat, executat i liquidat 2016

2.1.3 Pressupost 2019 aprovat

2.1.4 Pressupost 2020 aprovat. Infografia

 

2.2. Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

2.2.1 Comptes anuals

2.2.2 Informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes

2.3. El Patrimoni

 

3. CONTRACTACIÓ. Contractes i convenis

3.1 Perfil de contractant

3.2 Plataforma de serveis de contractació pública

3.3 Convenis

 4. LÍNIES D’ACTUACIÓ. Informes i estudis; plans i programes; informació estadística

4.1 Plans i programes generals i sectorials

4.2 Situacions especials

4.2.1 COVID-19

 5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES. Procediments administratius; decisions i actuacions de rellevància jurídica.

5.1 Normativa

5.1.1 Normativa

5.1.2 Directives, instruccions i circulars

5.1.3 Normativa en tràmit

5.1.4 Normativa interna del CAR

 

5.2 Revisió d’actes administratius

6. MEMÒRIES D’ACTIVITATS

Dret d’accés a la informació pública

 • Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d’Actualització: 1.04.2021

 

Espai de la transparència

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

1. ORGANITZACIÓ. Organització institucional i administrativa

1.1. Estructura organitzativa i de funcionament

1.1.1 Organisme

1.1.2 Organigrama

1.1.3 Carta de serveis

1.1.4 Catàleg de serveis

1.1.5 Catàleg de procediments

1.2. Personal directiu

1.2.1 Relació de personal directiu i retribucions

1.2.2 Incompatibilitats, activitats, béns i interessos

Per garantir el deure d’imparcialitat dels alts càrrecs  i personal directiu al servei de la Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d’incompatibilitats que s’inspira en el principi de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.

Per afavorir la transparència de la seva actuació, els alts càrrecs i el personal directiu al servei de la Generalitat han de formular, en el moment del nomenament i del cessament en el seu càrrec, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, la declaració d’activitats i la declaració de béns patrimonials i d’interessos. El termini de presentació és de tres mesos a partir de la data del seu nomenament o cessament i d’un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

1.2.3 Codi de conducta del personal directiu

En el marc del Codi de conducta del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del Director del Centre d’Alt Rendiment.

1.3 Personal de l’Administració

1.3.1 Dades d’ocupació pública

1.3.2 Relació de llocs de treball

1.3.3 Retribucions, indemnitzacions i dietes

1.3.4 Codi d’ètica, bon govern i bones pràctiques del CAR

1.4. Convocatòries de personal: accés i resolució

1.4.1 Convocatòries personal laboral

1.4.2 Resultats de la selecció de les ofertes de treball

 • Oferta PRE0159-21   Tècnic/a Superior al Departament de Fisiologia i Nutrició de la Unitat de Ciències, Medicina i Tecnologia del CAR.    Candidat Seleccionat: Lucas Gómez Chereguini
 • Oferta PRE0196-21 Tècnic/a Superior al Departament de Biomecànica del CAR. Candidata Seleccionada: Marta Picazo Cot

1.5. Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical

 • Comitè d’empresa
 • Nombre i cost d’alliberats sindicals

 2. ECONOMIA I FINANCES. Gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

2.1. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2.1.1 Pressupost aprovat 2017

2.1.2 Pressupost aprovat, executat i liquidat 2016

2.1.3 Pressupost 2019 aprovat

2.1.4 Pressupost 2020 aprovat. Infografia

 

2.2. Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

2.2.1 Comptes anuals

2.2.2 Informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes

2.3. El Patrimoni

3. CONTRACTACIÓ. Contractes i convenis

3.1 Perfil de contractant

3.2 Plataforma de serveis de contractació pública

3.3 Convenis

 4. LÍNIES D’ACTUACIÓ. Informes i estudis; plans i programes; informació estadística

4.1 Plans i programes generals i sectorials

4.2 Situacions especials

4.2.1 COVID-19

 5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES. Procediments administratius; decisions i actuacions de rellevància jurídica.

5.1 Normativa

5.1.1 Normativa

5.1.2 Directives, instruccions i circulars

5.1.3 Normativa en tràmit

5.1.4 Normativa interna del CAR

 

5.2 Revisió d’actes administratius

6. MEMÒRIES D’ACTIVITATS

Dret d’accés a la informació pública

 • Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d’Actualització: 1.04.2021