Espai de la transparència

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

1. ORGANITZACIÓ. Organització institucional i administrativa

1.1. Estructura organitzativa i de funcionament

1.1.1 Organisme

1.1.2 Organigrama

1.1.3 Òrgans col·legiats de govern

1.1.4 Carta de serveis

1.1.5 Catàleg de procediments

1.2. Personal directiu

1.2.1 Relació de personal directiu i retribucions

1.2.2 Incompatibilitats, activitats, béns i interessos

Per garantir el deure d’imparcialitat dels alts càrrecs  i personal directiu al servei de la Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d’incompatibilitats que s’inspira en el principi de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.

Per afavorir la transparència de la seva actuació, els alts càrrecs i el personal directiu al servei de la Generalitat han de formular, en el moment del nomenament i del cessament en el seu càrrec, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, la declaració d’activitats i la declaració de béns patrimonials i d’interessos. El termini de presentació és de tres mesos a partir de la data del seu nomenament o cessament i d’un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

1.2.3 Codi de conducta del personal directiu

En el marc del Codi de conducta del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del Director del Centre d’Alt Rendiment.

1.3 Personal de l’Administració

1.3.1 Dades d’ocupació pública

1.3.2 Relació de llocs de treball

1.3.3 DLT

1.3.4 Retribucions, indemnitzacions i dietes

1.3.5 Codi d’ètica, bon govern i bones pràctiques del CAR 2022

1.4. Convocatòries de personal: accés i resolució

1.4.1 Convocatòries personal laboral

1.4.2 Resultats de la selecció de les ofertes de treball

  •  Oferta CAR002-24  Administrativa al departament d’Administració del CAR. Candidata Seleccionada: Diana Vázquez Vallès

1.4.3 Procés d’estabilització

CM0122     Adjudicació llocs de treball CM0122

CM0122    Adjudicació llocs de treball CM0122

CO0122    Adjudicació llocs de treball CO0122 (AD01)

CM0122    Adjudicació llocs de treball CM0122 (AD03 i AD04)

CM0122        Adjudicació lloc de treball SGL03

CO0122         Adjudicació lloc de treball PS02

1.4.4 Taxa Ordinària de Reposició i Taxa Específica 2022- CM-0123

1.5. Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical

  • Comitè d’empresa
  • Nombre i cost d’alliberats sindicals

1.6. Actuacions subvencionades pel SOC i financiades amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU: 

 

2. ECONOMIA I FINANCES. Gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

2.1. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2.1.1 Pressupost aprovat 2017

2.1.2 Pressupost aprovat 2018 (pròrroga)

2.1.3 Pressupost 2019 aprovat

2.1.4 Pressupost 2020 aprovat. Infografia

2.1.5 Pressupost aprovat 2021(pròrroga)

        2.1.6 Pressupost aprovat 2022.
        2.1.7 Pressupost aprovat 2023

 

2.2. Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

2.2.1 Comptes anuals

2.3. El Patrimoni

3. CONTRACTACIÓ. Contractes i convenis

3.1 Perfil de contractant

3.2 Plataforma de serveis de contractació pública

3.3 Convenis

 4. LÍNIES D’ACTUACIÓ. Informes i estudis; plans i programes; informació estadística

4.1 Plans i programes generals i sectorials

4.2 Situacions especials

4.2.1 COVID-19

 5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES. Procediments administratius; decisions i actuacions de rellevància jurídica.

5.1 Normativa

5.1.1 Normativa

5.1.2 Directives, instruccions i circulars

5.1.3 Normativa en tràmit

5.1.4 Normativa interna del CAR

 

5.2 Revisió d’actes administratius

6. MEMÒRIES D’ACTIVITATS

Dret d’accés a la informació pública

  • Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d’Actualització: 16.1.2024