Espai de la transparència

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

1. ORGANITZACIÓ. Organització institucional i administrativa

1.1. Estructura organitzativa i de funcionament

1.1.1 Organisme

1.1.2 Organigrama

1.1.3 Carta de serveis

1.1.4 Catàleg de serveis

1.1.5 Catàleg de procediments

1.2. Personal directiu

1.2.1 Relació de personal directiu i retribucions

1.2.2 Incompatibilitats, activitats, béns i interessos

Per garantir el deure d’imparcialitat dels alts càrrecs  i personal directiu al servei de la Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d’incompatibilitats que s’inspira en el principi de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.

És obligació dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat de Catalunya, en el moment del seu nomenament i del seu cessament, fer una declaració de les activitats professionals, mercantils o industrials que poden ser causa d’incompatibilitat amb la seva dedicació al servei públic. El termini és de tres mesos a partir del seu nomenament o del seu cessament i d’un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

L’alt càrrec i el personal directiu han d’actualitzar la seva declaració d’activitats si durant l’exercici del seu càrrec hi ha variacions en les dades declarades, per garantir en tot moment el principi de neutralitat de la seva actuació. El termini és d’un mes des que es produeixin les variacions citades. D’altra banda, si vol desenvolupar docència universitària cal que prèviament presenti la sol•licitud d’autorització corresponent per escrit.

Per afavorir la transparència de la seva actuació, els alts càrrecs i el personal directiu al servei de la Generalitat han de formular, en el moment del nomenament i del cessament en el seu càrrec, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, la declaració d’activitats i la declaració de béns patrimonials i d’interessos. El termini de presentació és de tres mesos a partir de la data del seu nomenament o cessament i d’un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

En aquest apartat podeu consultar informació sobre les activitats, els béns patrimonials i interessos, així com l’increment o el decrement del patrimoni de les persones que han ocupat un lloc d’alt càrrec o personal directiu a la Generalitat de Catalunya i que han cessat. Aquesta informació és declarada per aquestes persones, sota la seva responsabilitat.

1.2.3 Codi de conducta del personal directiu

En el marc del Codi de conducta del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del Director del Centre d’Alt Rendiment.

1.3 Personal de l’Administració

1.3.1 Dades d’ocupació pública

1.3.2 Relació de llocs de treball

1.3.3 Retribucions, indemnitzacions i dietes

1.3.4 Codi d’ètica, bon govern i bones pràctiques del CAR

1.4. Convocatòries de personal: accés i resolució

1.4.1 Convocatòries personal laboral

1.4.2 Resultats de la selecció de les ofertes de treball

  • Oferta PRE131-21   Tècnic Superior al departament de Biomecànica. Candidat Seleccionat: Jordi Duran Guirao

1.5. Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical

 2. ECONOMIA I FINANCES. Gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

2.1. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2.1.1 Pressupost aprovat 2017

2.1.2 Pressupost aprovat, executat i liquidat 2016

2.1.3 Pressupost 2019 aprovat

2.1.4 Pressupost 2020 aprovat. Infografia

 

2.2. Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

2.2.1 Comptes anuals

2.2.2 Informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes

2.3. El Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Inventari de béns immobles

2.4. Plans d’inversió 

 

3. CONTRACTACIÓ. Contractes i convenis

3.1 Perfil de contractant

3.2 Plataforma de serveis de contractació pública

3.3 Convenis

3.3.1 Registre de convenis de col·laboració

3.3.2 Altres convenis

 4. LÍNIES D’ACTUACIÓ. Informes i estudis; plans i programes; informació estadística

4.1 Plans i programes generals i sectorials

4.2 Situacions especials

4.2.1 COVID-19

 5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES. Procediments administratius; decisions i actuacions de rellevància jurídica.

5.1 Normativa

5.1.1 Normativa

5.1.2 Directives, instruccions i circulars

5.1.3 Normativa en tràmit

5.1.4 Normativa interna del CAR

 

5.2 Revisió d’actes administratius

5.3 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

6. MEMÒRIES D’ACTIVITATS

Dret d’accés a la informació pública

  • Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d’Actualització: 1.04.2021