Modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l’eficiència energètica del CAR de Sant Cugat (MRR)

La conferència sectorial de l’Esport, en la seva reunió de 8 de novembre de 2021 va aprovar l’acord de distribució territorial dels crèdits gestionats per comunitats autònomes amb càrrec al pressupost del Consell Superior d’Esports, en el marc de la component 26 “Foment del Sector de l’Esport” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next Generation EU). Aquest acord va ser publicat mitjançant la Resolució de 16 de novembre de 2021 de la Presidència del Consell Superior d’Esports al BOE del 19 de novembre.

 

L’acord esmentat preveu una transferència a favor del CAR per import de 7.500.000 euros, destinats a la renovació de les instal·lacions (objectiu únic), amb la millora de la seva eficiència energètica i l’assoliment d’una reducció d’almenys un 30% de la demanda d’energia primària. Fita la qual s’assolirà a través de l’execució dels 5 projectes següents:

  1. Actualització i millora de la instal·lació de climatització, i rehabilitació i millora de l’envolupant (coberta) de l’edifici del CAR de Sant Cugat del Vallès. Per mitjà de l’enderroc de la totalitat de la coberta plana de l’edifici central, així com la dels seus badalots de coberta, i de les cobertes de la sala d’actes i de la pista poliesportiva i de la piscina coberta. Execució de noves cobertes sobre els suports resistents de les cobertes enderrocades, afegint aïllament tèrmic i executant noves pendents i nova impermeabilització que garanteixi la seva total estanquitat. I finalment, substitució de els climatitzadors i els dos refredadors i la torra de refrigeració de l’edifici principal, per màquines tipus Rooftop per cada una de les zones climatitzades interiors s’incorporen noves màquines per a climatitzar la sala d’esgrima així com la planta semisoterrada de l’institut i per l’enformaria.
  2. Actualització i millora de la instal·lació de climatització i rehabilitació i millora de l’envolupant (coberta) de l’edifici residencial del CAR de Sant Cugat del Vallès. Que consistirà en l’enderroc de la totalitat d ela coberta plana de l’edifici residencial, execució de les noves cobertes sobre els suports residents d els cobertes enderrocades, afegint aïllament tèrmic i executant noves pendents i nova impermeabilització que garanteixi la seva total estanquitat. I, finalment, substitució dels climatitzadors i refredadora de l’edifici residencial, per bombes de calor.
  3. Instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels edificis central i residencial del CAR de Sant Cugat del Vallès. Consistent en la instal·lació de 419 KwP de potència en plaques fotovoltaiques repartides per la coberta plana de l’edifici principal. Amb l’adaptació de quadres elèctric i integració de la nova instal·lació al BMS de l’edifici.
  4. Actualització i millora de la instal·lació de climatització de l’edifici de pavellons esportius del CAR de Sant Cugat del Vallès. A través del desmuntatge i substitució de les màquines de producció, per màquines tipus Roftop, una màquina per cada un dels pavellons i el desmuntatge i substitució dels conductes d’impulsió dels pavellons i instal·lació de denous conductes pel retorn de la instal·lació.
  5. Rehabilitació i millora de l’envolupant (cobertes) de l’edifici de pavellons esportius del CAR de Sant Cugat del Vallès. Que es farà amb l’execució “in situ” de panell Sandwich per a coberta sobre la xapa d’acer de la coberta existent amb edició d0aïllament a la seva part interna, substitució de les planxes ondulades de resina de polièster epr anell de policarbonat cel·lular, retirada de la grava i enderroc de les pendents d eles cobertes del cos que connecta les 3 pavellons, per a posterior formació de nou pendents i edició d’aïllament tèrmic i reblert amb graves recuperant les graves prèviament retirades. Finalment, substitució del revestiment dels lluernaris de resina de polièster i de vidre armat per planxes de policarbonat cel·lular.

L’execució dels projectes es desenvoluparຠen els pròxims mesos havent d’estar finalitzades al 31 de desembre de 2025.