Sistema Intern d’Alertes

 

El Sistema Intern d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

Sobre qui?

Es poden comunicar les infraccions que es produeixen en els àmbits següents:

 • L’Administració de la Generalitat.
 • Les entitats autònomes.
 • Les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat que disposin d’una plantilla mitjana anual inferior a cinquanta treballadors.

Sobre què?

A través del Sistema Intern d’Alertes es pot alertar sobre les anomalies següents:

 • Infraccions normatives en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats autònomes comeses pels treballadors o càrrecs públics.
 • Vulneracions del Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
 • Altres tipus d’irregularitats que es poden considerar un mal funcionament de l’Administració de la Generalitat i les seves entitats autònomes.

Principis

 • Confidencialitat de les dades, tant de les alertes, dels alertadors i de les persones afectades, com de la gestió de les alertes.
 • Anonimat de la comunicació i reserva de la identitat de la persona que presenta l’alerta, en el cas que se’n conegui la identitat.
 • Seguretat del Sistema, que impedeix l’accés a persones no autoritzades.
 • Voluntarietat d’elecció del canal intern o extern per presentar l’alerta.
 • Accessibilitat: els alertadors han de poder accedir al servei per diferents vies.
 • Publicitat: la informació de l’ús dels canals ha de ser clara i accessible.
 • Imparcialitat en la gestió de les alertes.

Mesures de protecció

Quines mesures de protecció ofereix el Sistema?

L’anonimat és la mesura de protecció més eficaç. Si la persona decideix identificar-se o se’n dedueix la identitat amb motiu de la presentació de l’alerta, el Sistema garanteix la confidencialitat de la identitat i ofereix canals segurs de comunicació amb els alertadors.

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, prohibeix les represàlies contra les persones alertadores. Estableix mesures de suport i de protecció específiques per als alertadors que informin sobre infraccions incloses en el seu àmbit d’aplicació.

A Catalunya, l’autoritat externa independent de protecció de les persones alertadores és l’Oficina Antifrau.

Procediment de gestió

El procediment de gestió de les alertes abasta totes les actuacions necessàries per al seguiment i tractament, des de l’entrada i el registre de l’alerta fins a la comunicació de la resolució.

Aquest procediment està regulat a l’apartat 8 de l’Acord del Govern i està subjecte al contingut i als principis de l’article 9 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i als que estableixi la normativa sobre protecció dels alertadors.

Responsable del Sistema

El responsable del Sistema és l’Àrea de Bon Govern. Actua de manera independent i no està subjecta a ordres d’altres òrgans.

Aquest òrgan rep i gestiona les alertes, es comunica amb l’alertador i vetlla per aplicar les mesures de protecció.

Documents

Per informar sobre infraccions o incompliments a l’Administració de la Generalitat, el canal intern d’alertes és la via preferent.