Base de dades d’esportistes ARC

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@grups.car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
Gestionar les dades dels i les esportistes del Programa Alt Rendiment Esportiu Català (Programa ARC), així com el seguiment i control dels i les esportistes referenciats, la consulta de les dades, l’enviament d’informació i l’explotació estadística.

-Durant quant de temps conservarem les dades
Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
Exercici de poders públics d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i el Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’Alt rendiment esportiu.

-A quins destinataris comunicarem les dades
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

-Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.