Comptabilitat i contractació del CAR

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
Elaboració d’informació comptable i fiscal. Facturació a clients. Gestió de les dades de clients i proveïdors amb la finalitat de realitzar els estats comptables i la facturació del Centre. Gestionar i fer el seguiment dels expedients de contractació del CAR i trametre informació a les persones interessades.

-Durant quant de temps conservarem les dades
Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
Missió realitzada en interès públic d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i execució d’un contracte.

-A quins destinataris comunicarem les dades
A l’Administració Estatal i Autonòmica d’Economia i Hisenda i a l’Agència Tributària, d’acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en cada moment. Als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis informàtics i de trameses de correu. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

-Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.