ANUALITAT 2021

RELACIO DE CONTRACTES I CONVENIS SIGNATS

 • COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU: Pròrroga del contracte administratiu del servei de manteniment de les instal·lacions del mòdul del CAR (Expedient 2018/02).
 • CREPS DE MONTPELLIER: Addenda econòmica al conveni marc per la temporada 2020-2021.
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA: Acord de col·laboració per a la cessió temporal i gratuïta d’un ergonòmetre.
 • CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P: Contracte administratiu per a la prestació del servei d’auditoria financera dels comptes anuals del CAR (Expedient núm. 2020/02).
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Conveni de col·laboració proves físiques aspirants Mossos d’Esquadra 2021.
 • MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A: Contracte administratiu de prestació dels serveis d’assegurances de la pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial (Lot 1) i la pòlissa de danys materials (Lot 2) del Centre (Expedient núm. 2020/03).
 • BLUR MEDIA PRODUCTIONS, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització “Documental Marc Márquez”.
 • BLUR PRODUCCIONES, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització “DECATHLON”.
 • PREVISION BALEAR MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL (PREBAL): Contracte administratiu de prestació de serveis relatiu a la pòlissa d’assegurances d’accidents (Lot 3) del Centre (Expedient núm. 2020/03).
 • SYNERGIE TT, ETT, SAU: Conveni de col·laboració dins del Programa CAR SPEAKERS per a facilitar la inserció laboral dels esportistes professionals vinculats al CAR
 • DISWORK, S.L.: Addenda de modificació del contracte de serveis auxiliars del control d’accés a les instal·lacions del CAR.
 • NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E: Conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis d’inserció social dels esportistes dins del Programa SECAR.
 •  GESSEL AUTOMATITZACIO, S.A. : Contracte de manteniment dels ascensors del CAR.