Gestió de recursos humans i nòmines del CAR

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
Tractar i gestionar les dades personals, econòmiques i laborals amb l’objectiu de donar compliment a les competències pròpies de la gestió del personal al servei del CAR incloent els processos selectius, la nòmina del personal del CAR i la liquidació dels SS.SS. i de l’IRPF. Confeccionar mensual de la nòmina i de les assegurances socials. Resum anual per persona treballadora. Confecció fitxers afiliació. Confecció contractes laborals, Certificats anuals de les retencions a compte de l’ IRPF. Preparació liquidacions IRPF trimestrals i anuals. Informar baixes per incapacitat laboral transitòria. Preparació certificats atur. Preparació certificats jubilació parcial. Preparació certificat maternitat i paternitat.

-Durant quant de temps conservarem les dades
Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
En missió realitzada en interès públic d’acord amb el Títol 5è del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu, 1/1997, de 31 d’octubre.

-A quins destinataris comunicarem les dades
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

-Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.