Registre d’activitats de tractament

El registre d’activitats el tractament recull la informació relativa als tractaments responsabilitat del Centre d’Alt Rendiment i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

  • Nom i dades de contacte del/de la responsable del tractament i del/de la Delegat/da de Protecció de dades.
  • Finalitats del tractament.
  • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.
  • Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals.
  • Transferències internacionals de dades.
  • Terminis previstos de supressió de les dades.
  • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

 

  • Registre d’activitats de tractament