Videovigilància

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
Disposar d’un sistema de vigilància mitjançant la captació i emmagatzematge d’imatges de les persones físiques que accedeixen a les instal•lacions del Centre, per protegir-los de la intrusió i dels actes vandàlics per part de persones no autoritzades, i protegir les persones, els béns i la informació. Captació i emmagatzemament d’imatges de les persones físiques identificades o identificables que accedeixen a les dependències del Centre.

-Durant quant de temps conservarem les dades
D’acord amb l’article 8 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, les imatges es conservaran durant un període màxim d’un mes des de la seva captació.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
Missió realitzada en interès públic d’acord amb la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.

-A quins destinataris comunicarem les dades
Les dades es poden comunicar, en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes, als jutjats i tribunals i a les forces i cossos de seguretat.

-Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.