El Govern aprova els estatuts del CAR de Sant Cugat per adequar-los a la normativa vigent i millorar el funcionament del centre

17 de novembre de 2020

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’aproven els estatuts del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès, adscrit a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física del Departament de la Presidència, per tal d’adequar-los al marc normatiu vigent, simplificar l’ordenament jurídic, i millorar l’eficàcia i l’eficiència del funcionament de l’entitat.

El nou Decret servirà per ajustar el règim jurídic de funcionament i d’organització dels òrgans de govern del CAR a les disposicions de rang legal superior vigents en l’actualitat i simplificar l’ordenament jurídic, tenint en compte els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. L’actualització dels estatuts també contribuirà a millorar l’eficàcia i l’eficiència del funcionament del centre.

El Decret aprovat avui s’estructura en un article únic, a través del qual s’aproven els estatuts del CAR; en una disposició derogatòria, mitjançant la qual es deixa sense efecte el Decret 12/1989, de 24 de gener, pel qual s’aproven els estatuts de l’entitat Centre d’Alt Rendiment Esportiu, i el Decret 180/1995, de 30 de maig, de modificació parcial de la norma abans esmentada; i en una disposició final relativa a l’entrada en vigor del Decret, que serà efectiva als vint dies de la seva publicació al DOGC.

Els estatuts del Centre d’Alt Rendiment s’estructuren en quatre capítols i dinou articles. El capítol u regula la naturalesa, l’adscripció, la denominació commemorativa, la seu, la finalitat, les funcions, l’activitat i les relacions externes i de col·laboració del centre, mentre que el capítol dos regula els òrgans de govern del CAR i en defineix la composició i funcions. Al seu torn, el capítol tres regula el règim de funcionament dels òrgans de govern i, finalment, el capítol quatre regula els recursos humans i econòmics, i defineix el règim econòmic, de contractació, patrimonial i jurídic de l’entitat.

Cal destacar que els estatuts estableixen que la denominació commemorativa del CAR és “Centre d’Alt Rendiment Esportiu Josep Lluís Vilaseca de Sant Cugat del Vallès”, en honor de qui va ser el primer secretari general de l’Esport de la Generalitat i impulsor del centre, que va morir dissabte passat. Aquesta denominació es podrà emprar en ocasió de la celebració d’actes commemoratius relacionats amb la creació del CAR.

Des de la seva inauguració el 1987, el CAR de Sant Cugat posa a disposició dels esportistes que tinguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mitjans materials humans, tècnics i científics per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives. El Govern va impulsar la creació del centre amb motiu de la designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992 i s’ha consolidat com a referent a nivell català, estatal i internacional.

Escultura icònica del CAR